Đăng kí thành công!!
Lần cập nhật sau cùng: 5.3.2021
Last Updated: 5.3.2021

 

Các điều khoản sử dụng này được ký kết bởi và giữa bạn và Bestaff. Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào được chúng kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu, (gọi chung là các “Điều khoản” này), chi phối việc bạn sử dụng Trang web (như được định nghĩa bên dưới) và bất kỳ dịch vụ Bestaff nào hoặc bất kỳ thông tin, liên kết, sản phẩm nào hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Trang web (“Dịch vụ”). Trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn phải đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể tạo một tài khoản sau khi đọc và chấp nhận các Điều khoản này. Trang web được cung cấp cho bạn với điều kiện là bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng Trang web cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo này.

Để xem Chính sách quyền riêng tư và các chính sách của chúng tôi về việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Chính sách quyền riêng tư của Bestaff tại: http://seety.loc/dieu-khoan-su-dung/.

Trang web Bestaff bao gồm các trang web và trang web khác nhau được điều hành bởi Bestaff hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là “Trang web”).

Trang web này được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Việt Nam hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc sở hữu nào của Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc với Bestaff và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện đã nêu ở trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

These terms of use are entered into by and between you and Bestaff. The following terms and conditions, together with any documents they expressly incorporate by reference, (collectively, these “Terms”), govern your use of the Website (as defined below) and any Bestaff service or any of the information, link, products or services offered on the Website (the “Services”). Before using any Service, you are required to read, understand, and agree to these Terms. You may only create an account after reading and accepting these Terms. The Website is offered to you conditioned on your acceptance of these Terms of Use, without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Website constitutes your agreement to all these terms, conditions, and notices.

To view the Privacy Policy and our policies regarding the protection of and use of your personal information, please visit Bestaff’s Privacy Policy at: http://seety.loc/dieu-khoan-su-dung/

The Bestaff website is comprised of various websites and web pages operated by Bestaff or its affiliates (collectively, the “Website”).

This Website is offered and available to users who are 18 years of age or older and reside in Viet Nam or any of its territories or possessions. By using this Website, you represent and warrant that you are of legal age to form a binding contract with Bestaff and meet the foregoing eligibility requirements. If you do not meet all of these requirements, you must not access or use the Website.

 

Các thay đổi đối với các Điều khoản

Changes to the Terms

Bestaff có quyền cập nhật và thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ tuân theo các Điều khoản này và bất kỳ việc sử dụng nào sau ngày ‘Cập nhật lần cuối’ ở trên sẽ được coi là chấp nhận mọi thay đổi. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của các Điều khoản này bất kỳ lúc nào tại: http://seety.loc/dieu-khoan-su-dung/reserves

Bestaff reserves the right to update and change these Terms from time to time without notice. Any new features that augment or enhance the current Website or Services, including the release of new tools and resources, shall be subject to these Terms, and any use after the ‘Last Updated’ date above shall be deemed acceptance to any such change. You can review the most current version of these Terms at any time at:  http://seety.loc/dieu-khoan-su-dung/

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Intellectual Property Rights

Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng) thuộc sở hữu của Bestaff, người cấp phép của nó hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của Việt Nam và quốc tế.

Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác bằng văn bản, nội dung nhận được qua Trang web chỉ có thể được tải xuống, hiển thị và in cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Nội dung thuộc sở hữu của Bestaff hoặc các nhà quảng cáo, nhà cung cấp hoặc nhà cấp phép của chúng tôi có thể phải chịu các hạn chế bổ sung. Bạn đồng ý không sửa đổi, tái sản xuất, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, thiết kế đối chiếu, tạo ra các tác phẩm phái sinh của, phát sóng, lưu hành hoặc bằng bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào nhận được qua Trang web cho bất kỳ ai mà không có sự rõ ràng của Bestaff trước sự đồng ý bằng văn bản.

Các biểu tượng khác nhau của Bestaff được hiển thị hoặc sử dụng trên Trang web và / hoặc Dịch vụ là nhãn hiệu của Bestaff và bạn chỉ có thể sử dụng các nhãn hiệu hoặc biểu tượng này cho các mục đích quảng cáo để xác định mình là khách hàng hoặc người dùng của Trang web và / hoặc Dịch vụ, miễn là bạn không cố gắng để yêu cầu quyền sở hữu các nhãn hiệu bằng cách kết hợp bất kỳ nhãn hiệu nào trong số chúng vào tên hoặc dịch vụ của bạn.

The Website and its entire contents, features and functionality (including, but not limited to, all information, software, text, displays, images, video and audio, and the design, selection and arrangement thereof) are owned by Bestaff, its licensors or other providers of such material and are protected by Viet Nam and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws.

Except as otherwise explicitly agreed in writing, the content received through the Website may be downloaded, displayed, and printed for your personal, non-commercial use only. Content owned by Bestaff or our advertisers, suppliers or licensors may be subject to additional restrictions. You agree not to modify, reproduce, retransmit, distribute, disseminate, sell, publish, reverse engineer, create derivative works of, broadcast, circulate or in any way exploit any of the materials or content received through the Website to anyone without Bestaff’s express prior written consent.

Bestaff’s various logos displayed or used on the Website and/or Services are trademarks of Bestaff and you may only use these trademarks or logos for promotional purposes to identify yourself as a customer or user of the Website and/or Services, provided you do not attempt to claim ownership of the marks by incorporating any of them within your names or offerings.

 

Điều khoản sử dụng SMS

SMS Terms of Use

SMS (nhắn tin văn bản) là một thành phần tùy chọn của các tiện ích liên lạc được Trang web cung cấp như một tính năng bổ sung. Người dùng có thể phải trả thêm phí từ nhà cung cấp dịch vụ di động cá nhân của bạn và Bestaff KHÔNG chịu trách nhiệm về những khoản phí này. Bestaff sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi SMS nào, sự chậm trễ và các tin nhắn bị nhỡ, bị xóa hoặc nhận trễ

SMS (text messaging) is an optional component of the communication utilities offered as an additional feature by the Website. Additional charges may be incurred by the user from your individual mobile service provider and Bestaff is NOT responsible for these charges. Bestaff will not be held liable for any SMS errors, delays, and missed, deleted or late received messages.

 

Điều khoản Sử dụng Email

Email Terms of Use

Thông báo qua email là một thành phần tùy chọn của các tiện ích liên lạc được Trang web cung cấp như một tính năng bổ sung. Bestaff.io sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề email nào, chẳng hạn như lỗi, sự chậm trễ và các thư bị bỏ lỡ, bị xóa hoặc nhận muộn. Vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng các liên lạc qua email không bị chặn là thư rác.

Email notification is an optional component of the communication utilities offered as an additional feature by the Website. Bestaff will not be held liable for any email issues, such as errors, delays, and missed, deleted or late received messages. Please check your spam folder regularly to make sure email communications are not blocked as spam.

 

Tài khoản Người dùng, Mật khẩu và Bảo mật

User Account, Password, and Security

Trang web yêu cầu bạn phải có một tài khoản. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn. Hơn nữa, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Bestaff ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bestaff sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có hay không biết. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Bestaff hoặc một bên khác phải chịu do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà bạn không biết hoặc không biết. Bạn cũng đồng ý không sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác bất kỳ lúc nào mà không có sự đồng ý trực tiếp bằng văn bản từ chủ tài khoản để làm như vậy.

The Website requires you to have an account. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under your account. You agree to notify Bestaff immediately of any unauthorized use or your account or any other breach of security. Bestaff will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you could be held liable for losses incurred by Bestaff or another party due to someone else using your account or password with or without your knowledge. You also agree to not use anyone else’s account at any time, without direct written consent from the account holder to do so.

 

Giới hạn sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại

Personal and Non-Commercial Use Limitation

Trừ khi nhận được sự đồng ý trực tiếp bằng văn bản, Trang web và / hoặc Dịch vụ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Bạn không có quyền sao chép, truyền, sửa đổi, hiển thị, phân phối, thực hiện, xuất bản, cấp phép, tái sản xuất, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web và / hoặc Dịch vụ. Bestaff có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng phần mềm của mình cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì và bất kỳ lúc nào thấy cần thiết.

Unless direct written consent has been received, the Website and/or Services are to be used solely for your own personal and non-commercial use. You do not have the right to copy, transmit, modify, display, distribute, perform, publish, license, reproduce, create derivative works from, transfer, lease, or sell any information, software, products or services obtained from the Website and/or Services. Bestaff reserves the right to refuse service or use of its software to anyone, for any reason, and at any time it deems necessary.

 

Các trường hợp cấm

Prohibited Uses

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương hoặc quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Việt Nam hoặc các quốc gia khác).
 • Với mục đích lợi dụng, gây hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
 • Để truyền hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Bestaff, nhân viên Bestaff, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng các địa chỉ email được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ ai, hoặc hành vi, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho Bestaff hoặc người dùng Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng họ tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ rô bốt, gián điệp hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Trang web.
 • Đưa vào bất kỳ vi-rút, ngựa trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
 • Tấn công Trang web thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • Nếu không, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.

You may use the Website only for lawful purposes and in accordance with these Terms of Use. You agree not to use the Website:

  • In any way that violates any Viet Nam or international law or regulation (including, without limitation, any laws regarding the export of data or software to and from Viet Nam or other countries).
  • For the purpose of exploiting, harming or attempting to exploit or harm minors in any way by exposing them to inappropriate content, asking for personally identifiable information or otherwise.
  • To transmit, or procure the sending of, any advertising or promotional material, including any “junk mail”, “chain letter” or “spam” or any other similar solicitation.
  • To impersonate or attempt to impersonate Bestaff, an Bestaff employee, another user or any other person or entity (including, without limitation, by using email addresses associated with any of the foregoing).
  • To engage in any other conduct that restricts or inhibits anyone’s use or enjoyment of the Website, or which, as determined by us, may harm Bestaff or users of the Website or expose them to liability.

Additionally, you agree not to:

  • Use the Website in any manner that could disable, overburden, damage, or impair the Website or interfere with any other party’s use of the Website, including their ability to engage in real time activities through the Website.
  • Use any robot, spider or other automatic device, process or means to access the Website for any purpose, including monitoring or copying any of the material on the Website.
  • Use any manual process to monitor or copy any of the material on the Website or for any other unauthorized purpose without our prior written consent.
  • Use any device, software or routine that interferes with the proper working of the Website.
  • Introduce any viruses, trojan horses, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful.
  • Attempt to gain unauthorized access to, interfere with, damage or disrupt any parts of the Website, the server on which the Website is stored, or any server, computer or database connected to the Website.
  • Attack the Website via a denial of service attack or a distributed denial of service attack.
  • Otherwise attempt to interfere with the proper working of the Website.

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Links to Third Party Websites

Trang web và / hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (“Trang web được Liên kết”). Các Trang được Liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Bestaff và Bestaff không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang được Liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang được Liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang được Liên kết. Bestaff không chịu trách nhiệm về webcasting hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang được Liên kết nào cũng như Bestaff không chịu trách nhiệm nếu Trang được Liên kết không hoạt động một cách thích hợp. Bestaff chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn như một sự tiện lợi và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Bestaff xác nhận trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó. Bạn có trách nhiệm xem và tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản về quyền riêng tư được đăng tại các Trang liên kết. Bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba (bao gồm cả nhà quảng cáo) có trong Trang web và / hoặc Dịch vụ hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi, bao gồm cả việc phân phối và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ cũng như bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch hoặc khuyến mại đó chỉ giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác. Bestaff sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ phần nào của bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giao dịch nào như vậy.

The Website and/or Services may contain links to third party websites (“Linked Sites”). The Linked Sites are not under the control of Bestaff and Bestaff is not responsible for the contents of any Linked Site, including without limitation any link contained in a Linked Site, or any changes or updates to a Linked Site. Bestaff is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any Linked Site nor is Bestaff responsible if the Linked Site is not functioning appropriately. Bestaff is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Bestaff of the site or any association with its operators. You are responsible for viewing and abiding by the terms of use and privacy statements posted at the Linked Sites. Any dealings with third parties (including advertisers) included within the Website and/or Services or participation in promotions, including the delivery of and the payment for goods and services and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings or promotions are solely between you and the advertiser or other third party. Bestaff shall not be liable or responsible for any part of any such promotions or dealings.

 

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

No Unlawful or Prohibited Use

Với điều kiện là bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào có thể bị coi là bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo của Bestaff. Người dùng đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp là đúng sự thật và đồng ý không làm sai lệch bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Bestaff. Bạn KHÔNG được sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hỏng Trang web, Dịch vụ hoặc mạng hoặc các mạng được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào hoặc can thiệp vào việc sử dụng của bất kỳ bên nào khác hoặc sử dụng Trang web và / hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. Nghiêm cấm mọi nỗ lực truy cập trái phép vào Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, tài khoản của cá nhân khác hoặc bất kỳ hệ thống máy tính hoặc mạng nào được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào thông qua bất kỳ hình thức nào bao gồm: hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích qua Trang web và / hoặc Dịch vụ.

As a condition of your use of the Website and/or Services, you will not use the Website and/or Services for any purpose that could be deemed unlawful or is prohibited by the terms, conditions, and notices of Bestaff. Users agree that all information given is true and agree not to falsify any information that is provided to Bestaff. You may NOT use the Website and/or Services in any manner which could damage, disable, overburden, or impair the Website, the Services, or the network or networks connected to the Website or any Service, or interfere with any other party’s use or enjoyment of the Website and/or any Service. Any unauthorized attempts to gain access to the Website or any Service, other individual’s accounts, or any computer systems or networks connected to the Website or any Service through any means including: hacking, password mining, or any other means is strictly prohibited. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Website and/or Services.

 

Sử dụng dịch vụ

Use of Services

Trang web và / hoặc Dịch vụ chứa các tiện ích liên lạc và nhắn tin với mục đích cho phép bạn giao tiếp với những người khác (gọi chung là “Dịch vụ Thông tin”). Bestaff không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Bestaff có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Bestaff có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì. Bestaff bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Bestaff cho là cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối, từ chối đăng hoặc xóa toàn bộ thông tin hoặc tài liệu hoặc một phần, có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của Bestaff. Luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân, vợ / chồng hoặc những người phụ thuộc khi sử dụng các Dịch vụ Thông tin. Bestaff không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, tin nhắn hoặc thông tin khác được gửi hoặc nhận qua các Dịch vụ Thông tin và do đó, Bestaff từ chối cụ thể mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất kỳ hành động nào là hệ quả của việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Người dùng không phải là người phát ngôn được ủy quyền của Bestaff và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Bestaff. Các tài liệu được tải lên Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về việc sử dụng, sao chép hoặc phổ biến và bạn có trách nhiệm tuân theo những giới hạn đó nếu bạn tải các tài liệu xuống. Bestaff không tham gia vào giao dịch thực tế giữa những người dùng, mặc dù Bestaff có thể cung cấp phần mềm và dịch vụ. Do đó, chất lượng, độ tin cậy, an toàn hoặc tính hợp pháp của những điều này là trách nhiệm của người sử dụng.

The Website and/or Services contain communication and messaging utilities with the purpose of enabling you to communicate with others (collectively, the “Communication Services”). Bestaff has no obligation to monitor the Communication Services. However, Bestaff reserves the right to review the materials posted to a Communication Service and to remove any materials in its sole discretion. Bestaff reserves the right to terminate your access to any or all of the Communication Services at any time, without notice, for any reason whatsoever. Bestaff reserves the right, at all times, to disclose any information as Bestaff deems necessary to satisfy any laws, regulations, legal process or governmental request, or to edit, refuse, refuse to post, or to remove any information or materials, in whole or in part, with or without notice, in Bestaff’s sole discretion. Always use caution when giving out any personally identifiable information about yourself, spouse, or dependents when utilizing the Communication Services. Bestaff does not control or endorse the content, messages or other information sent or received through the Communication Services and therefore, Bestaff specifically disclaims any liability with regard to the Communication Services and any actions resulting from your participation in any Communication Service. Users are not authorized spokespersons of Bestaff, and their views do not necessarily reflect those of Bestaff. Materials uploaded to the Communication Service may be subject to limitation on usage, reproduction, or dissemination and you are responsible for adhering to such limitations if you download the materials. Bestaff is not involved in the actual transaction between users, even though Bestaff may provide software and services. As a result, the quality, reliability, safety or legality of these is the responsibility of the user.

 

Tài liệu được cung cấp hoặc đã đăng

Materials Provided or Posted

Bestaff không yêu cầu quyền sở hữu hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp cho Bestaff hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi lên Trang web và / hoặc Dịch vụ hoặc các dịch vụ liên quan của nó (mỗi một “Nội dung gửi” và gọi chung là “Đệ trình”). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung của bạn, bạn đang cấp cho Bestaff, các công ty liên kết của nó và những người cấp phép phụ cần thiết quyền sử dụng Nội dung của bạn liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, các quyền để: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái sản xuất, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại các Đệ trình của bạn; và để xuất bản tên của bạn và tên của bất kỳ ai khác được liên kết và / hoặc được kết nối với Nội dung gửi của bạn. Người dùng sẽ không nhận được khoản bồi thường nào liên quan đến việc sử dụng Nội dung gửi của bạn, như được cung cấp ở đây. Bestaff không có nghĩa vụ phải đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà bạn có thể cung cấp và Bestaff có quyền tùy ý loại bỏ bất kỳ Nội dung nào bất kỳ lúc nào. Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung của bạn, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung của bạn như được mô tả trong phần này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Bài nộp, do đó, Bestaff sẽ loại bỏ mọi trách nhiệm đối với Nội dung đệ trình của bạn.

Bestaff does not claim ownership or responsibility for any materials you provide to Bestaff or post, upload, input or submit to the Website and/or Service or its associated services (each a “Submission” and collectively “Submissions”). However, by posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission, you are granting Bestaff, its affiliated companies, and necessary sub-licensees permission to use your Submission in connection with the operation of their Internet businesses including, without limitation, the rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate, and reformat your Submissions; and to publish your name and anyone else’s name associated and/or connected with your Submissions. The user will receive no compensation with respect to the use of your Submission, as provided herein. Bestaff is under no obligation to post or use any Submission you may provide and Bestaff has the right in its sole discretion to remove any Submission at any time. By posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you warrant and represent that you own or otherwise control all of the rights to your Submission as described in this section including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the Submissions, therefore eliminating Bestaff for any responsibility of your Submissions.

 

Nội dung Phần mềm, Trang web và Dịch vụ

Software, Website, and Services Content

Tất cả nội dung và phần mềm (nếu có) do Bestaff cung cấp để có thể xem hoặc tải xuống cùng với Trang web và / hoặc Dịch vụ, ngoại trừ nội dung hoặc phần mềm có thể được cung cấp bởi người dùng cuối thông qua một Dịch vụ Thông tin, thuộc quyền sở hữu của và là tác phẩm có bản quyền nghiêm ngặt của Bestaff và / hoặc các nhà cung cấp của Bestaff và được bảo vệ bởi tất cả các luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Việc bạn sử dụng phần mềm, với tư cách là người dùng cuối, chịu sự điều chỉnh của các quy định được nêu trong Điều khoản này và tất cả các chính sách, thông báo, giấy phép và tài liệu pháp lý khác mà bạn, với tư cách là người dùng cuối, đồng ý và đồng ý với việc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý hoặc không đồng ý với bất kỳ quy tắc / quy định nào được nêu trong bất kỳ thỏa thuận nào của người dùng cuối, bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ ngay lập tức. Mọi sự sao chép hoặc phân phối lại nội dung hoặc phần mềm đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm khắc. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể.

All content and software (if any) that is made available by Bestaff to be viewed or downloaded in connection with the Website and/or Services, excluding content or software that may be made available by end-users through a Communication Service, is owned by and is the strict copyrighted work of Bestaff and/or its suppliers and is protected by all copyright laws and international treaty provisions. Your use of the software, as an end user, is governed by the regulations outlined in these Terms and all other policies, notices, licensing and legal documents, that you, as the end user, are consenting to and agreeing to by your utilization of the Website and/or Services. If you do not consent or disagree with any of the rules/regulations outlined in any of the end user agreements, you must cease all use/utilization of the Website and/or Services immediately. Any reproduction or redistribution of the content or software is expressly prohibited by law and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible.

 

Không gian lưu trữ và các hạn chế khác

Storage Space and Other Limitations

Dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng bị giới hạn đối với Trang web và / hoặc bất kỳ Dịch vụ nào cung cấp dung lượng lưu trữ đó. Một số thư có thể không được xử lý do hạn chế về dung lượng hoặc giới hạn về thư đi. Bạn đồng ý rằng Bestaff không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ tin nhắn hoặc thông tin khác.

The amount of storage space per user is limited for the Website and/or any Service which provides such storage. Some messages may not be processed due to space constraints or outbound message limitations. You agree that Bestaff is not responsible or liable for the deletion or failure to store messages or other information.

 

Chấm dứt / Hạn chế Truy cập

Termination/Access Restriction

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bestaff và bạn đối với việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và Bestaff đối với Trang web và / hoặc Dịch vụ. Bestaff bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Khi chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ, quyền sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Bestaff sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ nội dung nào hoặc chuyển tiếp bất kỳ tin nhắn chưa đọc hoặc chưa gửi nào cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ nguyên nhân hoặc hành động nào mà bạn có thể có dưới đây hoặc đối với việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động. Việc Bestaff không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc một phần của Điều khoản này là không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép để ảnh hưởng đến mục đích của các Điều khoản này và phần còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

These Terms constitute the entire agreement between Bestaff and you with respect to your use of the Website and/or Services and it supersedes all prior or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral or written, between you and Bestaff with respect to the Website and/or Services. Bestaff reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to any Website or Services or any portion thereof at any time, without notice. Upon termination of access to the Website and/or Services, your right to use the Website and/or Services immediately ceases. Bestaff shall have no obligation to maintain any content or to forward any unread or unsent messages to you or any third party. Any cause or action you may have hereunder or with respect to your use of the Website and/or Services must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. Bestaff’s failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not constitute a waiver of any such right or provision. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of these Terms, or portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to affect the intent of these Terms, and the remainder of these Terms shall continue in full force and effect.

 

Ngôn ngữ

Language

Ý chí rõ ràng của các bên rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan đã được soạn thảo bằng tiếng Việt.

It is the express will of the parties that this agreement and all related documents have been drawn up in English.

 

Sử dụng Biểu trưng Khách hàng và Tên Doanh nghiệp

Use of Client Logos and Business Names

Việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ là sự đồng ý của bạn cho phép Bestaff sử dụng tên doanh nghiệp và các biểu tượng kinh doanh của bạn cho các mục đích quảng cáo Bestaff. Bestaff sẽ chỉ sử dụng thông tin này vì nó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ trong phạm vi của Điều khoản này.

Your use of the Website and/or Services is your consent to allow Bestaff to use your business name and business logos for Bestaff promotional purposes. Bestaff will only use this information as it relates to your use of the Services within the scope of these Terms.

 

Trục trặc phần mềm hoặc gián đoạn trang web

Software Malfunction or Web Site Interruption

Bestaff sẽ sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để duy trì Trang web và Dịch vụ luôn hoạt động. Bestaff không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào đã biết hoặc chưa biết của Trang web hoặc Dịch vụ. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bestaff, nhân viên, giám đốc, cổ đông, thành viên, cán bộ, đại lý, công ty con và chi nhánh của Bestaff vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, nguyên nhân hành động, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý ) liên quan đến hoặc phát sinh từ (các) sự cố phần mềm hoặc (các) gián đoạn dịch vụ trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ.

Bestaff will use commercially reasonable methods to maintain the Website and Services as operational at all times. Bestaff is not liable for any known or unknown interruptions of the Website or Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless Bestaff, its employees, directors, shareholders, members, officers, agents, subsidiaries and affiliates from any and all claims, losses, damages, causes of action, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) related to or arising out of any software malfunction(s) or website service interruption(s), including without limitation claims made by third parties related to your utilization of the Website and/or Services.

 

Luật chi phối; Giới hạn địa lý

Governing Law; Geographical Limitations

Bằng cách truy cập Trang web này, bạn đồng ý rằng trong tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web, bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Việt Nam, nếu có, bất kể xung đột pháp luật. Theo đây, bạn đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán và địa điểm duy nhất của các tòa án tại Việt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi nếu luật pháp cấm bạn làm như vậy ở quốc gia bạn cư trú.

By visiting this Website you agree that in all matters relating to the Website, you shall be governed by the laws of Viet Nam, as applicable, without regard to conflicts of law. You hereby irrevocably consent to the exclusive jurisdiction and venue of courts in Viet Nam in all disputes arising out of or relating to the use of the Website and/or Services. You may not use the Website and/or our Services if law prohibits you from doing so in the country in which you reside.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Disclaimers

  1. Một số Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều kiện đã đăng bổ sung. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó phải tuân theo các điều kiện đó, được đưa vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều kiện bổ sung nào được đăng tải, các quy định của điều kiện bổ sung sẽ được kiểm soát.
  2. Bạn có thể tiếp xúc với nội dung mà bạn thấy là xúc phạm, khiếm nhã, phản cảm hoặc không chính xác và bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Bestaff có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ nội dung nào có thể, theo quyết định riêng của mình, vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể bị phản đối.
  3. Bằng việc sử dụng / sử dụng Trang web, bạn đồng ý chịu hình phạt nếu khai man khi đưa ra các tuyên bố sau:

(1) Bất kỳ tài liệu nào tôi đang xem đều dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng tôi và tôi sẽ không cung cấp, bán hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho bất kỳ ai khác.

(2) Tôi tin rằng tôi có quyền bất khả xâm phạm để đọc và / hoặc xem bất kỳ loại tài liệu nào tôi chọn.

(3) Tôi nhận thức được các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương của tôi đối với các tài liệu được cung cấp trên Trang web; Tôi quen thuộc với các tài liệu được cung cấp bởi Trang web; và tôi đại diện, bảo đảm và xác nhận rằng các liên kết, thông tin và việc sử dụng các tài liệu trên Trang web không vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn hoặc luật nào áp dụng cho tôi. Trong trường hợp luật áp dụng cho tôi có ảnh hưởng đến việc ngăn cản tôi xem tài liệu trên Trang web, tôi đồng ý không truy cập Trang web nữa.

(4) Tôi công nhận rằng Trang web không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web được liệt kê hoặc liên kết trên đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác đó.

4. Bằng cách xem và / hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Bestaff sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất thương mại nào; sự bất tiện; mất việc sử dụng, thời gian, dữ liệu, lợi thế thương mại, doanh thu, lợi nhuận hoặc tiết kiệm; hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào khác theo bất kỳ cách nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bestaff vô hại, nhân viên, giám đốc, cổ đông, thành viên, cán bộ, đại lý, cha mẹ, công ty con và chi nhánh khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, nguyên nhân hành động, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả hợp lý phí luật sư) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ.

5. CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ CUNG CẤP VÀ CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP TRANG WEB NÀY TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý VÀ CỤ THỂ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CŨNG NHƯ Ý TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ CÓ SN CỦA TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẮT ĐẦU CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ RẰNG TRANG WEB VÀ / HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC LỖI, NGOẠI LỆ CHÍNH, BẤT CỨ HOẶC VIRUS MIỄN PHÍ VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO HOẶC BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRUYỀN THÔNG NÀO, KHÓ KHĂN TRUY CẬP , BẤT KỲ SỰ TƯƠNG THÍCH VÀ / HOẶC PHÂN PHỐI DỮ LIỆU, KHÔNG GIAO, MIS-GIAO, KHẮC PHỤC, DỊCH VỤ HOẶC SỰ KIỆN.

6. TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI HÌNH ẢNH. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC HIỆN KỲ HẠN ĐỐI VỚI TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN TRONG ĐÓ. BESTAFF VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TRÁCH NHIỆM CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRONG TRANG WEB VÀ / HOẶC CÁC DỊCH VỤ BẤT CỨ LÚC NÀO.

7. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI BẤT CỨ, SỰ CỐ, HẬU QUẢ, THIỆT HẠI NÀY, ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT HOẶC TRÁCH NHIỆM HOẶC MẤT HOẶC LỢI NHUẬN HOẶC THU NHẬP NGOÀI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT NÀO KHIẾU NẠI BẤT CỨ BẢO ĐẢM HOẶC KHÁC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC BẢNG (BAO GỒM TIÊU CỰC VÀ TRÁCH NHIỆM NGHIÊN CỨU CỦA SẢN PHẨM) VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ MÀ BẠN ĐÃ MẤT KHẢ NĂNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. BẠN SAU ĐÂY CHỜ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO RẰNG NHỮNG LOẠI TRỪ NÀY PHỤ THUỘC CHO BẠN MỘT BIỆN PHÁP BỔ SUNG. ĐỐI VỚI TỐI ĐA MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ ($ 100). NẾU BẠN BẤT NGỜ VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO NÀY, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ.

8. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi tuân theo luật hiện hành và quy trình pháp lý. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ hạn chế quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật hoặc các yêu cầu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.

9. Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các Điều khoản này phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khiếu nại đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc mãi mãi bị cấm.

   1. Some of the Services may be subject to additional posted conditions. Your use of those Services is subject to those conditions, which are incorporated into these Terms by reference. In the event of an inconsistency between these Terms and any additional posted conditions, the provisions of the additional conditions shall control.
   2. You may be exposed to content that you find offensive, indecent, or objectionable or that is inaccurate, and you bear all risks associated with using that content. Bestaff has the right, but not the obligation, to remove any content that may, in its sole discretion, violate these Terms or that is otherwise objectionable.
   3. By your use/utilization of the Website, you agree under penalty of perjury to make the following statements:
      1. Any material that I am viewing is exclusively for my own personal use and I will not give, sell or otherwise provide any of it to anyone else.
      2. I believe I have the unalienable right to read and/or view any type of material I choose.
      3. I am aware of the standards of my local community with respect to the materials offered on the Website; I am familiar with the materials offered by the Website; and I represent, warrant and certify that the links, information, and use of materials on the Website do not violate any standard or law that applies to me. In the event that a law that applies to me comes in to affect that would prevent me from viewing material on the Website, I agree to no longer access the Website.
      4. I recognize that the Website has no control over the content of websites which are listed or linked on it and that it takes no responsibility for the content of those other sites.
   4. By viewing and/or using the Website and/or Services, you agree that Bestaff will not be liable for any commercial loss; inconvenience; loss of use, time, data, goodwill, revenues, profits, or savings; or any other special, incidental, indirect, or consequential damages in any way related to or arising from your use of the Website and/or Services. You agree to defend, indemnify, and hold harmless Bestaff, its employees, directors, shareholders, members, officers, agents, parents, subsidiaries and affiliates from any and all claims, losses, damages, causes of action, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) relate to or arising out of your use of the Website and/or Services, including without limitation claims made by third parties related to your use of the Website and/or Services.
   5. WE AND OUR ADVERTISERS, SUPPLIERS, AND LICENSORS PROVIDE THIS WEBSITE ON AN “AS IS” AND “AS PROVIDED” BASIS WITHOUT ANY WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AVAILABILITY OF THE SITE OR SERVICES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU. WE MAKE NO REPRESENTATION THAT THE SITE AND/OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR, FORCE MAJEURE, BUG OR VIRUS FREE AND SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE IN ANY WAY OR BY ANY MEANS, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, FOR ANY COMMUNICATIONS DIFFICULTIES, ACCESS DELAYS, ANY INTERRUPTION AND/OR DATA DELIVERY, NON-DELIVERY, MIS-DELIVERY, CORRUPTION, DESTRUCTION, OR EVENTS.
   6. THE WEBSITE AND/OR SERVICES MAY INCLUDE INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES ARE PERIODICALLY MADE TO THE WEBSITE AND/OR SERVICES AND TO THE INFORMATION THEREIN. Bestaff AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS MAY MAKE IMPROVEMENTS AND/OR CHANGES IN THE WEBSITE AND/OR SERVICES AT ANY TIME.
   7. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, WE SHALL NOT BE LIABLE TO YOU OR YOUR BUSINESS FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OR LOST OR IMPUTED PROFITS OR ROYALTIES ARISING OUT OF YOUR USE OF THIS SITE OR ANY GOODS OR SERVICES PROVIDED, WHETHER FOR BREACH OF WARRANTY OR ANY OBLIGATION ARISING THEREFROM OR OTHERWISE, WHETHER LIABILITY IS ASSERTED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT PRODUCT LIABILITY) AND IRRESPECTIVE OF WHETHER YOU HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSS OR DAMAGE. YOU HEREBY WAIVE ANY CLAIM THAT THESE EXCLUSIONS DEPRIVE YOU OF AN ADEQUATE REMEDY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL OUR LIABILITY EXCEED ONE HUNDRED U.S. DOLLARS ($100). IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THE WEBSITE AND/OR SERVICES, OR WITH ANY OF THESE TERMS OF USE, DISCONTINUE USING THE WEBSITE AND/OR SERVICES.
   8. Use of our Website is subject to existing laws and legal process. Nothing contained in these Terms shall limit our right to comply with governmental, court, and law enforcement requests or requirements relating to your use of our Website.
   9. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of our Website, Services, or these Terms must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

 

Không có Đại lý

No Agency

Mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập và không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ lao động hoặc bên nhượng quyền thương mại nào được dự định hoặc tạo bởi các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Trang web.

Our relationship is that of independent contractors, and no agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchiser-franchisee relations is intended or created by these Terms or your use of the Website.

 

Sửa đổi đăng ký của bạn

Modifying Your Subscription

Nếu bạn chọn nâng cấp gói hoặc số lượng nhân viên của mình trong thời gian đăng ký đã chọn, mọi chi phí gia tăng sẽ bắt đầu phát sinh tại thời điểm nâng cấp và sẽ được tính vào tài khoản của bạn trong hóa đơn tiếp theo.

If you choose to upgrade your plan or number of staff during your elected subscription period, any incremental cost will start to incur at the time of upgrade and will be charged to your account on your next bill.

 

Hủy bỏ và Chấm dứt

Cancellation and Termination

Chủ sở hữu tài khoản (như được định nghĩa trong quy trình đăng ký) chịu trách nhiệm hủy tài khoản của bạn và có thể hủy tài khoản bằng cách liên hệ trực tiếp với Bestaff. Khi bạn hủy tài khoản của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả nội dung của mình và chúng tôi bảo lưu quyền xóa tất cả nội dung đó trong quá trình hoạt động bình thường. Nội dung này không thể được khôi phục sau khi tài khoản của bạn bị hủy. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký trả phí hiện tại, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí lại.

Bất kể chu kỳ thanh toán của bạn là gì, sẽ không có khoản hoàn lại hoặc tín dụng cho một phần tháng Dịch vụ, hạ cấp gói hoặc hoàn lại tiền cho thời gian không sử dụng nếu bạn đóng tài khoản của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký. Không có ngoại lệ nào được thực hiện để đối xử bình đẳng với tất cả mọi người và giữ cho chi phí hành chính của chúng tôi thấp vì lợi ích cuối cùng của cơ sở khách hàng của chúng tôi. Hạ cấp cấp độ gói của bạn có thể làm mất nội dung, tính năng hoặc dung lượng tài khoản của bạn và Bestaff không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất đó. Bestaff có quyền liên hệ với bạn về giá cả đặc biệt hoặc các khuyến mại khác.

The account owner (as defined in the sign-up procedure) is responsible for canceling your account, and can cancel the account by contacting Bestaff directly. Once you cancel your account you will lose access to all of your content, and we preserve the right to delete all such content in the normal course of operation. This content cannot be recovered once your account is canceled. If you cancel the Services before the end of your current paid-up subscription period, your cancellation will take effect immediately and you will not be charged again.

Regardless of your billing cycle, there are no refunds or credits for partial months of Service, plan downgrades, or refunds for unused time if you close your account before the end of your subscription period. No exceptions will be made in order to treat everyone equally and keep our administrative costs low for the ultimate benefit of our customer base. Downgrading your plan level may cause the loss of content, features, or capacity of your account and Bestaff does not accept any liability for such loss. Bestaff reserves the right to contact you about special pricing or other promotional offers.

 

Giải phóng và bồi thường

Release and Indemnity

Theo đây, bạn giải phóng một cách rõ ràng và không thể thu hồi và từ bỏ vĩnh viễn Bestaff, các công ty liên kết và liên kết của nó, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà thầu độc lập và phụ thuộc, người được cấp phép, người kế thừa và chuyển nhượng của và từ bất kỳ và tất cả các hành động, nguyên nhân của hành động, vụ kiện, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý, các khoản nợ, phán quyết, yêu cầu và đòi hỏi bất kỳ điều gì về luật pháp hoặc vốn chủ sở hữu mà bạn từng có, bây giờ có, hoặc sau này có thể, sẽ hoặc có thể có, vì hoặc bởi lý do, hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng Trang web / Dịch vụ của bạn.

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường và giữ lại những điều vô hại cho Bestaff, các công ty liên kết và liên kết của nó, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà thầu độc lập và phụ thuộc, người được cấp phép, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ và chống lại tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, mẫu mực và gián tiếp) và phí luật sư hợp lý, do hoặc phát sinh từ (1) việc vi phạm các Điều khoản này, (2) nội dung được đăng trên Trang web, (3) việc sử dụng Dịch vụ, bởi bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản hoặc Trang web và / hoặc tên người dùng và mật khẩu Dịch vụ của bạn, hoặc (4) bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ quyền nào hoặc bên thứ ba.

You hereby expressly and irrevocably release and forever discharge Bestaff, its affiliated and associated companies, and their respective directors, officers, employees, agents, representatives, independent and dependent contractors, licensees, successors and assigns of and from any and all actions, causes of action, suits, proceedings, liability, debts, judgments, claims and demands whatsoever in law or equity which you ever had, now have, or hereafter can, shall or may have, for or by reason of, or arising directly or indirectly out of your use of the Website/Services.

You hereby agree to indemnify and hold harmless Bestaff, its affiliated and associated companies, and their respective directors, officers, employees, agents, representatives, independent and dependent contractors, licensees, successors and assigns from and against all claims, losses, expenses, damages and costs (including, but not limited to, direct, incidental, consequential, exemplary and indirect damages), and reasonable attorneys’ fees, resulting from or arising out of (1) a breach of these Terms, (2) content posted on the Website, (3) the use of the Services, by you or any person using your account or Website and/or Services username and password, or (4) any violation of any rights or a third party.

 

Thông tin liên lạc

Contact Information

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến các điều khoản này, bạn nên gửi email đến Dịch vụ Khách hàng Bestaff tại hotro@bestaff.io.

If you have questions or concerns regarding these terms, you should email Bestaff Customer Service at hotro@bestaff.io.

Meet

Our Team